DISPOZIŢIA 446/18.08.2023

DISPOZIŢIA NR. 446

DIN 18.08.2023

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 24.08.2023

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 20206/18.08.2023

În temeiul art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședința ordinară din data de 24.08.2023, ora 15.00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din 17.07.2023.

2. Proiect de hotărâre nr. 104 din 17.08.2023 Privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (ADIGIDI) pentru delegarea gestiunii  activității de tratare mecanobiologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile de tratare mecanobiologice sau, după caz, în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic şi al deşeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deşeuri şi al deşeurilor reziduale valorificabile energetic la instalaţiile de valorificare energetică.

3. Proiect de hotărâre nr. 105 din 17.08.2023 Privind aprobarea strategiei tarifare actualizate și a Actului Adițional nr. 8 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014-2020” – cod My Smis 125325, “Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerările Afumați și Găneasa, județul Ilfov, în perioada 2014-2020” – cod My Smis 155255, “Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerarea Snagov, județul Ilfov, în perioada 2014-2020” – cod My Smis 155254.

4. Proiect de hotărâre nr. 106 din 17.08.2023 Privind atribuirea autorizației taxi numărul 002 a transportatorului autorizat PFA IONESCU LUCIAN.

5. Proiect de hotărâre nr. 107 din 17.08.2023 Privind împuternicirea viceprimarului Comunei Mogoșoaia, domnul Florin Răducu Covaci, sa semneze Hotărârea Adunării Generale a Asociaților Ecotrans STCM SRL referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2022, precum și aprobarea raportului administratorilor privind activitatea pe anul 2022.

6. Proiect de hotărâre nr. 108 din 17.08.2023 Privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Mogoșoaia și a doamnei Adriana Coca Tudor reprezentant al Comunei Mogoșoaia în vederea constituirii Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia precum și desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din unitatea de învățământ.

7. Proiect de hotărâre nr. 109 din 17.08.2023 Privind acceptarea Declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate asupra unor imobile teren situate în intravilanul comunei Mogoșoaia, județul Ilfov.

8. Proiect de hotărâre nr. 110 din 17.08.2023 Privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al aparatului de specialitate al primarului instituției Comunei Mogoșoaia, județ Ilfov.

9. Proiect de hotărâre nr. 111 din 17.08.2023 Privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Mogoșoaia.

10. Proiect de hotărâre nr. 112 din 17.08.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Rețele de canalizare pluvială și menajeră, alimentare cu apă, iluminat public și modernizare strada Morii în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov – Giratoriu DN 1A”.

11. Proiect de hotărâre nr. 113 din 17.08.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Rețele de canalizare pluvială și menajeră, alimentare cu apă, iluminat public și modernizare strada Morii în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov – DRUM”.

12. Proiect de hotărâre nr. 114 din 18.08.2023 Privind aprobarea concesionării unor bunuri aflate în patrimoniul Comunei Mogoșoaia, în exploatarea SC Ecotrans STCM SRL, pentru prestarea serviciului public de transport.

13. Proiect de hotărâre nr. 115 din 18.08.2023 Privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 20.000.000 lei, pentru asigurarea finantarii proiectelor de investitii de interes local.

Pentru proiectele de hotărâre nr. 2 – 13

Inițiatori Primarul și Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, activități economico-financiare, agricultură, protecția mediului și turism, juridică și disciplină

Pentru proiectele de hotărâre nr. 6

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie

Pentru proiectul de hotărâre nr. 8-9

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru muncă, protecție socială și protecția copilului

Pentru proiectul de hotărâre nr. 6

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru turism, tineret și sport

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă de ședință, pe semnătura acestora.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Primar,                                                                               Contrasemnează,

Paul Mihai Nicu Precup                                                      Secretar General,

                                                                                            Bute Roxana Cristina

Actualizat la:
18 august 2023

Sari la conținut