Proces verbal ședința nr. 5282 din 27.02.2023

PROCES-VERBAL

Nr. 5282 din 27.02.2023

Ședința se desfășoară la ora 15.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 15 consilieri locali.

Domnul Iacoban Alexandru susține că nu au apucat să voteze colegii săi pentru proiectul Ilfov Zâmbește și ca este mai bine să se confirme voturile. Astfel, a fost verificată filmarea ședinței precedente. Secretarul general precizează ca va face o Notă de îndreptare eroare materială ce va fi comunicată și Instituției Prefectului. Proiectul de Hotărâre nr. 25 din 14.02.2023 privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Colegiul Medicilor Stomatologi Ilfov și Comuna Mogoșoaia în vederea realizării proiectului de interes public „Ilfov zâmbește” fiind adoptat cu un număr de 13 voturi pentru și două abțineri (Cojocaru Iustin, Felicia Ienculescu Popovici), rectificare ce a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Secretarul general supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi, cu modificările mai sus prezentate.

Președintele de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi, aceasta a fost aprobată cu 10 voturi pentru, împotrivă 1 (Pavel Aurel), abțineri 4 (Felicia Ienculescu Popovici, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru, Vârtic Alin).

Domnul Iacoban Alexandru menționează că nu prea sunt urgențe în proiectele suplimentare, poate doar alegerea viceprimarului s-ar putea justifica.

Domnul Cojocaru Iustin menționează că au fost transmise cu puțin timp înainte.

Se trece la discutarea suplimentării ordinii de zi.

1. Proiect de hotărâre nr. 29 din 24.02.2023 Privind încheierea unui acord de cooperare cu Filiala Județeană Ilfov a Asociației Comunelor din România pentru organizarea şi exercitarea activității de audit public intern, acesta a fost adoptat cu 10 voturi pentru, împotrivă 1 (Pavel Aurel), abțineri 4 (Felicia Ienculescu Popovici, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru, Vârtic Alin).

Domnul Cojocaru Iustin menționează că nu le-a fost transmisă hotărârea Adunării Generale de la Filiala Județeană Ilfov, deși se face referire la ea. Acesta a sesizat că în preambul la alin. 8 lit. c) și la alin. 9 lit. c) sunt lucruri diferite.

Domnul Iacoban Alexandru menționează că în proiect apar la pagina 2, 8 UAT-uri și la pagina 5, 17 UAT-uri.

Domnul Iacoban Alexandru menționează că în loc de alin. 8, trebuie alin. 9 și trebuie modificat numărul de auditori din proiect, de la 2 la 3.

Doamna Roxana Cristina Chihai precizează că, Curtea de Conturi le-a oferit consiliere în ceea ce privește existența acestui serviciu în cooperare. Va fi foarte greu să se găsească un număr suficient de auditori, se va începe cu 2.

Domnul Cojocaru Iustin întreabă câte unități sunt în prezent, 11?

Doamna Roxana Cristina Chihai răspunde că acest număr este într-o continuă creștere, acum sunt 10 sau 11, va verifica în hotărâre.

Domnul Iacoban Alexandru menționează că în art. 20 din Codul Administrativ spune cum se calculează numărul de auditori.

Domnul Cojocaru Iustin propune amânarea luării unei deciziei și să se facă așa cum trebuie, să se voteze în ședința următoare.

Domnul Cojocaru Iustin susține că nu pot vota ce este întocmit greșit, pe viitor ar trebui să li se transmită hotărârea de la județ, în baza căreia au făcut această propunere.

Doamna Roxana Cristina Chihai răspunde că este obligatoriu să existe acest serviciu de audit.

2. Proiect de hotărâre nr. 30 din 27.02.2023 Pentru modificarea HCL nr. 117 din 14.12.2021 privind aprobarea studiului de oportunitate și a documentelor subsecvente pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza comunei Mogoșoaia, acesta a fost adoptat cu 10 voturi pentru, abțineri 5 (Felicia Ienculescu Popovici, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru, Vârtic Alin, Pavel Aurel).

Domnul Vârtic Alin motivează abținerea, nu au avut timp să citească proiectul.

3. Proiect de hotărâre nr. 31 din 27.02.2023 Privind aprobarea Raportului nr. 5116/24.02.2023 privind cauzele și împrejurările care au condus la plata din bugetul UATC Mogoșoaia de penalități contractuale, cheltuieli arbitrale, de executare silită stabilite în temeiul Sentinței arbitrale nr. 35/10.04.2018 pronunțată de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, aceasta a fost aprobată cu 10 voturi pentru, împotrivă 4 (Felicia Ienculescu Popovici, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru, Vârtic Alin), domnul Pavel Aurel refuză să voteze acest proiect.

Domnul Iacoban Alexandru menționează că nu înțelege de ce Primăria nu a solicitat rezilierea înainte să ia decizia de a nu plăti în continuare serviciile, deși după decizia Tribunalului arbitrar care spunea de penalități, era mai prudent să se achite sumele și apoi să se conteste mai departe. Nu a făcut nimic Primăria să prevină prejudiciul, putea să ceară reziliera contractului, Primăria a ales să plătească. În raportul acesta se spune că nu este găsit niciun vinovat, că a fost oportună, a fost atât de oportună încât se plătesc penalități de 6 milioane de lei. Nu vede rostul acestui raport, este un raport în care s-a găsit persoana vinovată și nimeni nu este vinovat.

Domnul Primar răspunde că este un raport făcut asupra unei situații foarte stufoase, foarte minuțios adresată, pe care dacă o vor redeschide este ca și cum s-ar reface raportul, ar trebui să  regândească ce o instanță a stabilit. Indiferent dacă se rezilia sau nu contractul la momentul respectiv, nu avea nicio legătură penalizarea. Este vorba despre o situație în care s-a pierdut un proces, iar la o perioadă de timp s-a dat în judecată pe penalitățile aceluiași proces pierdut, nu mai aveau ce să mai facă la momentul respectiv, era un proces care fusese pierdut, pentru partea de penalități erau zero șanse să găsească vreo instanță posibiltatea să nu se plătească, indiferent ce s-ar fi făcut, asta s-a analizat.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici întreabă dacă Curtea de Conturi a cerut ca acest proiect să fie trecut prin Consiliul Local, nu putea fi făcut pur și simplu, ce rost are votul consilierilor.

Domnul Primar răspunde că trebuie să le fie adus la cunoștiință.

Domnul Pavel Aurel întreabă, în completarea doamnei Felicia Ienculescu Popovici, dacă decizia Camerei de Conturi invocată în document este numărul 18/29.08.2022, se stipulează acolo obligația ca acest raport să fie însușit de către Consiliul Local sau să doar să li se aducă la cunoștiință, sunt lucruri diferite.

Domnul Pavel Aurel întreabă de ce nu este anexată la document decizia Camerei de Conturi, să vadă dacă în decizia Camerei de conturi îî obligă pe consilieri să voteze. Nu consideră că este de atributul acestui consiliu să voteze.

Domnul Primar răspunde că poate să propună să nu se voteze, acesta a propus un proiect de hotărâre, poate fi votat sau nu de consilieri.

Domnul Pavel Aurel întreabă dacă în decizia Camerei de Conturi obligă să se dea o decizie de constituire a unei comisii, care a întocmit un raport.

Domnul Pavel Aurel este de părere că nu trebuie să voteze acest proiect.

4. Proiect de hotărâre nr. 32 din 27.02.2023 Privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a funcției de viceprimar al Comunei Mogoșoaia deținută de doamna Roxana Cristina Chihai ca urmare a demisiei, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Domnul Cojocaru Iustin o întreabă pe doamna Roxana Cristina Chihai de ce își dă demisia.

Doamna Roxana Cristina Chihai precizează că își dă demisia din motive personale.

5. Proiect de hotărâre nr. 33 din 27.02.2023 Privind alegerea Viceprimarului Comunei Mogoșoaia, județ Ilfov, propunerea domnului Florin Răducu Covaci a fost adoptată cu 13 voturi pentru, voturi împotrivă 2, acesta a fost adoptat prin vot secret.

Domnul Dinu Gheorghe îl propune pe domnul Florin Răducu Covaci.

Domnul Alin Vârtic îl propune pe domnul Dinu Gheorghe.

Domnul Dinu Gheorghe refuză propunerea domnului Alin Vârtic.

Domnul Primar adresează mulțumiri doamnei Roxana Cristina Chihai pentru mandatul avut, efortul depus, pentru parcursul acesteia ca viceprimar.

Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

1. Proiect de hotărâre nr. 26 din 15.02.2023 Privind  aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, acesta a fost aprobată cu 13 voturi pentru, împotrivă 1 (Felicia Ienculescu Popovici), abțineri 1 (Pavel Aurel).

2. Proiect de hotărâre nr. 27 din 20.02.2023 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 a SC Colectare Deşeuri Mogoşoaia SRL, acesta a fost adoptat cu 10 voturi pentru, abțineri 5 (Cojocaru Iustin, Pavel Aurel, Iacoban Alexandru, Felicia Ienculescu Popovici, Vârtic Alin).

3. Proiect de hotărâre nr. 28 din 20.02.2023 Privind  aprobarea încheierii unui Protocol de cooperare între MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE (MMSS) și Unitatea  Administrativ Teritoriala Comuna Mogoșoaia, judetul  Ilfov în vederea implementarii  proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

Preşedinte de şedinţă,Secretar General,Actualizat la:
16 martie 2023

Sari la conținut