HOTĂRÂREA 34/16.03.2023

HOTĂRÂRE | 34 | din data de 16.03.2023

Privind aprobarea depunerii și implementării „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022, Componenta C15: Educație, în vederea solicitării finanţării nerambursabile

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ordinul de ministru nr. 6.423/19.12.2022  pentru aprobarea Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C15, componenta 15 – Educație;

Prevederile Ghidului specific – Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15 – Educație, „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”; 

Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

Prevederile art. 3 și art. 4 alin (1)-(4) din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;

Prevederile art.7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art.2 alin.(2), art.58, art.64, art.80 și art.84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129, alin (2), lit. (b), art.136 și art.196 alin (1) lit.(a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Participarea Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Mogoșoaia în cadrul programului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, din Planul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022, Componenta C15: Educație, în vederea solicitării finanţării nerambursabile.

Art. 2. Aprobarea Analizei de nevoi realizate la nivelul unităților de învățământ și a celor conexe,  avizată de către Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Aprobarea valorii maxime a proiectului, calculată pe baza plafoanelor menționate în ghid, pentru derularea proiectului, în valoare de 600.678,15 lei la care se adaugă TVA, respectiv 122.116,36 euro la care se adaugă TVA  (cursul InfoEuro din luna noiembrie 2022 (1 EUR = 4.9189 RON), conform Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C15, componenta 15 – Educație).

Art. 4. Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare cheltuielilor neeligibile cuprinse în bugetul proiectului, dacă este cazul.

Art. 5 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Victor Diaconescu
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
16 martie 2023

Sari la conținut