DISPOZIŢIA 107/24.03.2023

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 30.03.2023

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 7303/24.03.2023

În temeiul art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință ordinară din data de 30.03.2023, ora 15.00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

1.   Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinara de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din 16.03.2023.

2.   Proiect de hotărâre nr. 35 din 23.03.2023 Privind premierea sportivului Stanciu David-Alexandru pentru performanțe sportive deosebite obținute la Campionatul Național de Semi-Kempo.

3.   Proiect de hotărâre nr. 36 din 23.03.2023 Privind mandatarea reprezentantului Comunei Mogoșoaia în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov pentru modificarea statutului și actului constitutiv al  asociației.

4.   Proiect de hotărâre nr. 37 din 23.03.2023 Privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea comunei Mogoșoaia, precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții.

5.   Proiect de hotărâre nr. 38 din 23.03.2023 Privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Mogoșoaia semestrului II 2022 și a planului de măsuri pentru îmbunătățirea activităților de management al situațiilor de urgență, instruirea personalului și a activității de intervenție în anul 2023 semestrul I.

6.   Proiect de hotărâre nr. 39 din 23.03.2023 Privind aprobarea Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență în Comuna Mogoșoaia.

7.   Proiect de hotărâre nr. 40 din 24.03.2023 Privind darea în folosință gratuită către S.C. E-Distribuție Muntenia S.A., a unei suprafețe totale de 24 mp, teren aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, identificat cu nr. cadastral 60224 pentru amplasare post de transformare necesar pentru realizarea serviciului public de distribuție a energiei electrice la locul de consum „stație de încărcare electrică”.

Pentru proiectele de hotărâre nr. 2 – 7

Inițiatori Primarul și Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, activități economico-financiare, agricultură, protecția mediului și turism, juridică și disciplină

Pentru proiectele de hotărâre nr. 6

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie

Pentru proiectul de hotărâre nr. 6

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru muncă, protecție socială și protecția copilului

Pentru proiectul de hotărâre nr. 2

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru turism, tineret și sport

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă de ședință, pe semnătura acestora.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Primar,                                                                               Contrasemnează,

Paul Mihai Nicu Precup                                                     Secretar General,

                                                                                          Bute Roxana Cristina

Actualizat la:
24 martie 2023

Sari la conținut