DISPOZIŢIA 63/21.02.2023

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 27.02.2023

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 4737/21.02.2023

În temeiul art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință ordinară din data de 27.02.2023, ora 15.00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

1.       Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinara a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din 14.02.2023.

2.       Proiect de hotărâre nr. 26 din 15.02.2023 Privind  aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din comuna Mogoșoaia, județ Ilfov.

3.       Proiect de hotărâre nr. 27 din 20.02.2023 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 a SC Colectare Deşeuri Mogoşoaia SRL.

4.       Proiect de hotărâre nr. 28 din 20.02.2023 Privind  aprobarea încheierii unui Protocol de cooperare între MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE (MMSS)   și Unitatea  Administrativ Teritoriala Comuna Mogoșoaia, judetul  Ilfov în vederea implementarii  proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963.

Pentru proiectele de hotărâre nr. 2 – 4

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, activități economico-financiare, agricultură, protecția mediului și turism, juridică și disciplină

Pentru proiectele de hotărâre nr. 4

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie

Pentru proiectul de hotărâre nr. 4

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru muncă, protecție socială și protecția copilului

Pentru proiectul de hotărâre nr. 4

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru turism, tineret și sport

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă de ședință, pe semnătura acestora.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. 4 și art. 243 alin. 1 lit. e din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Primar,                                                                               Contrasemnează,

Paul Mihai Nicu Precup                                                     Secretar General,

                                                                                          Bute Roxana Cristina

Actualizat la:
21 februarie 2023

Sari la conținut