HOTĂRÂREA 93/19.06.2023

HOTĂRÂRE | 93 | din data de 19.06.2023

Privind solicitarea transmiterii sectorului de drum național DNCB 67+500 – km 69+050, cu terenul aferent aflat în traversarea Comunei Mogoșoaia, Județul Ilfov, identificat în Cartea Funciara nr. 59194, 59065, respectiv 59073 UAT Mogoșoaia, din domeniul public al statului, și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în domeniul public al Comunei Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) nr. 16/199919/10.05.2023 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 11385/11.05.2023;

Potrivit art. 292 alin (1), alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În condițiile art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.  129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. m), art. 139 alin. (2), art. 196 alin (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea înaintării unei solicitări Guvernului României, în scopul adoptării unei Hotărâri de Guvern care are ca obiect transmiterea sectorului de drum național DNCB 67+500 – km 69+050, cu terenul aferent aflat în traversarea Comunei Mogoșoaia, Județul Ilfov, identificat în Cartea Funciara nr. 59194, 59065, respectiv 59073 UAT Mogoșoaia, din domeniul public al statului, și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în domeniul public al Comunei Mogoșoaia.

Art. 2 De la data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea HCL nr. 73/23.05.2023.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Florin Raducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
21 iunie 2023

Sari la conținut