HOTĂRÂREA 92/19.06.2023

HOTĂRÂRE | 92 | din data de 19.06.2023

Pentru completarea HCL nr. 60/23.05.2023 privind  acceptarea Declarației de renunțare a imobilului teren în suprafață de 245,13 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile art. 553, art. 562 alin. (2), art. 889 Cod Civil;

Conform art. 205 al Regulamentul de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, din 08.02.2023 aprobat prin Ordinul ANCPI nr. 600/2023;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Completarea art. 1 din HCl nr. 60/23.05.2023 în sensul următor: “Acceptarea Declarației de renunțare nr. 1607/02.05.2023 prin care se renunță la dreptul de proprietate asupra cotei de 245,13 mp (cota de 81,71 mp aferenta Lot 10/3, cota de 81,71 mp aferenta Lot 10/4 si cota de 81,71 mp aferenta Lot 10/5) din lotul identificat cu număr cadastral 66273 cu destinatie drum de acces, situat în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, înscris in Cartea funciara nr. 66273.

Art. II Celelalte prevederi ale HCL nr. 60/23.05.2023 își păstrează valabilitatea.

Art. III Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Florin Raducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
21 iunie 2023

Sari la conținut