HOTĂRÂREA 90/30.08.2022

HOTĂRÂRE | 90| din data de 30.08.2022

Privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de Programul pentru școli al României pentru anii școlari 2017- 2023

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresele Instituției Prefectului Județului Ilfov înregistrate la Comuna Mogoșoaia sub nr. 19142/18.08.2022 și nr. 19389/23.08.2022

Ținând cont de prevederile Procedurii privind colaborarea și distribuirea de responsabilități între consiliile județene și consiliile locale astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 1, alin. (4) și alin. (5) din O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei Mogoșoaia.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 4 (Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru Dumitru, Pavel Aurel), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
2 septembrie 2022

Sari la conținut