HOTĂRÂREA 92/30.08.2022

HOTĂRÂRE | 92| din data de 30.08.2022

Privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Comunei Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Adresa Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila nr. 23813/30.08.2022 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 19906/30.08.2022;

Potrivit art. 554 și art. 859 din Codul Civil;

Conform art. 286 alin. (4) și art. 296 din din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare

În temeiul . 196 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a)din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea trecerii bunului imobil identificat cu nr. cadastral 67620  în suprafață de 22.134 mp înscris în Cartea funciară nr. 67620 din domeniul privat al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Comunei Mogoșoaia.

Art. 2 Declararea de uz și de interes public local a bunului imobil prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru, voturi împotrivă 4 (Pavel Aurel, Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru Dumitru), abţineri 1 (Vârtic Alin), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
2 septembrie 2022

Sari la conținut