HOTĂRÂREA 9/30.01.2020

HOTĂRÂRE | 9 | din data de 30.01.2020

Privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Mogoșoaia aferent semestrului II 2019

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de Hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

În temeiul prevederilor art. 13 lit. i) și art. 27 lit. e) din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu completările și modificările ulterioare;

Prevederile art. 14 lit. e) din Ordinul 163/2007 pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. h), art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Mogoșoaia aferent semestrului II 2019, conform anexei.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar general,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut