HOTĂRÂREA 8/30.01.2020

HOTĂRÂRE | 8 | din data de 30.01.2020

Privind achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare ale Comunei Mogoșoaia, Comisiei Locale de aplicare a legilor de fond funciar Mogoșoaia, Instituției Primarului și Consiliului Local Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de Hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Prevederile art. 29 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare ale Comunei Mogoșoaia, Comisiei Locale de aplicare a legilor de fond funciar Mogoșoaia, Instituției Primarului și Consiliului Local Mogoșoaia, conform anexei.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar general,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut