HOTĂRÂREA 10/30.01.2020

HOTĂRÂRE | 10 | din data de 30.01.2020

Privind aprobarea Planului de acțiuni pentru gestionarea câinilor fără stăpân  Comuna Mogoșoaia – 2020

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de Hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Prevederile art. 11, alin. (1) din OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea Planului de acțiuni pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Comuna Mogoșoaia – 2020, conform anexei.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar general,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut