HOTĂRÂREA 87/19.06.2023

HOTĂRÂRE | 87 | din data de 19.06.2023

Privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea comunei Mogoșoaia, precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Ordonanța nr. 21/2002, privind gospodărirea localității urbane și rurale;

Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Legea 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de Urgență nr. 195/2005, privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților;

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (7), lit. b) și lit. j), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea comunei Mogoșoaia, precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții, conform anexei la prezenta hotârâre.

Art. 2 De la data aprobării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 37/2023.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Florin Raducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
21 iunie 2023

Sari la conținut