HOTĂRÂREA 86/19.06.2023

HOTĂRÂRE | 86 | din data de 19.06.2023

Pentru modificarea HCL nr. 83/23.05.2023 privind încetarea contractului de mandat al Domnului Staicu Mihail George și revocarea acestuia din funcția de administrator – Președinte al Consiliului de Administrație al ECOTRANS STCM SRL, desemnarea unui nou administrator – Președinte al Consiliului de Administrație al ECOTRANS STCM SRL și aprobarea contractului de mandat care se va încheia de societatea ECOTRANS STCM SRL cu noul administrator – Președinte al Consiliului de Administrație

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile art. 2030 – 2031 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,;

Conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), ale art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 83/23.05.2023 astfel:

“Art. 3 Desemnarea în funcția de administrator – Președinte al Consiliului de Administrație, începând cu data de 01.06.2023 și până la data de 01.06.2024, a domnului DOBRE DANIEL-EUGEN, cetățean român, născut la data de ______, în ______, domiciliat în ________, identificat cu _____, CNP: _____.”

Art. II Aprobarea contractului de mandat care se va încheia de ECOTRANS STCM S.R.L cu administratorul – Președintele Consiliului de Administrație, conform anexei la prezenta hotărâre și încetarea aplicabilității art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 83/23.05.2023.

Art. III Celelate prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 83/23.05.2023 rămîn neschimbate.

Art. IV Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. V Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 3 (Aurel Pavel, Alin Călin Vârtic, Alexandru Dumitru Iacoban), dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Raducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
21 iunie 2023

Sari la conținut