HOTĂRÂREA 86/28.10.2021

HOTĂRÂRE | 86| din data de 28.10.2021

Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială Nr. 1 Mogoşoaia, pentru lunile iulie, august si septembrie 2021

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Școlii Gimanziale Mogoșoaia nr. 2057/20.10.2021 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 29023/21.10.2021;

Prevederile art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale;

Prevederile art. 1 si 2 din Instrucţiunile nr. 2/2011 privind decontarea nevetei cadrelor didactice;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. a) alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1) art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială Nr. 1 Mogoşoaia, pentru lunile iulie, august si septembrie 2021 în cuantum de 3454 lei.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia împreună cu compartimentele din cadrul aparatului de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă

Preşedinte de şedinţă,
Gheorghe Dinu
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
3 noiembrie 2021

Sari la conținut