HOTĂRÂREA 87/28.10.2021

HOTĂRÂRE | 87| din data de 28.10.2021

Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în cadrul Comisiei de evaluare a probei de interviu organizate pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza UAT Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aprobată prin Ordinul Ministerului Educației nr. 4597/2021;

Adresa Inspectoratului Școlar Județean Ilfov nr. 17074/27.10.2021 înregistrată la sediul Comunei Mogoșoaia sub nr. 29526/27.10.2021 completată prin adresa nr. 17074/1/27.10.2021 înregistrată la sediul Comunei Mogoșoaia sub nr. 29549/27.10.2021.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1),  alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. a) și art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Desemnarea doamnei Chihai Roxana-Cristina în calitate de reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în cadrul Comisiei de evaluare a probei de interviu organizate pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza UAT Mogoșoaia.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia împreună cu compartimentele din cadrul aparatului de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă

Preşedinte de şedinţă,
Gheorghe Dinu
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
3 noiembrie 2021

Sari la conținut