HOTĂRÂREA 85/28.10.2021

HOTĂRÂRE | 85 | din data de 28.10.2021

Privind prelungirea autorizației taxi numărul 005 a transportatorului autorizat PFA IONESCU NICULAE

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

HCL nr. 857/2019 privind modificarea și completarea art. 16 si art. 22 din Regulamentul anexa la HCL nr 96/2017 privind aprobarea Regulamentului, a caietului de sarcini și a contractului în gestiune delegată pentru organizarea și executarea serviciului  public de transport local în regim de taxi.

Prevederile art. 3 alin. (1), art. 11, alin. (5) si art. 141, alin. (1), alin. (2),din Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) ,art. 196 alin. (1), lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea prelungirii autorizației taxi numărul 005 ale transportatorului autorizat PFA IONESCU NICULAE cu sediul în Comuna Mogoșoaia Str. Toamnei, nr.42, județ Ilfov.

Art. 2 Aprobarea încheierii unui nou contract de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim taxi, cu transportatorul prevăzut în art. 1 .

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia împreună cu compartimentele din cadrul aparatului de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Gheorghe Dinu
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
3 noiembrie 2021

Sari la conținut