HOTĂRÂREA 82/23.05.2023

HOTĂRÂRE | 82 | din data de 23.05.2023

Privind organizarea evenimentului de premiere a școlarilor de la Școala Gimnaziala nr. 1 Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia nr. 862/04.05.2023 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 10729/04.05.2023;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (7), lit. a), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a)din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea organizării evenimentului de premiere a școlarilor de la Școala Gimnaziala nr. 1 Mogoșoaia.

Art. 2 Alocarea sumei de 29.500 lei din bugetul local al comunei Mogoșoaia pe anul 2023 de la capitolul 65.02 pentru evenimentul prevăzut la art. 1.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Florin Raducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
25 mai 2023

Sari la conținut