HOTĂRÂREA 81/23.05.2023

HOTĂRÂRE | 81 | din data de 23.05.2023

Privind aprobarea organigramei și statul de funcții al ECOTRANS STCM S.R.L

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Decizia nr. 156/12.05.2023 emisă de S.C. ECOTRANS STCM SRL, respectiv punctul nr. 5 al Convocării Adunarii Generale a Asociaților ECOTRANS STCM SRL,;

Conform art.40 alin.(1) lit. a) din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, (r1) actualizată cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. a) și alin.(3) lit. c) și al art. 139 alin.(1) coroborat cu prevederile art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea organigramei și statul de funcții al S.C. ECOTRANS STCM S.R.L., conform anexelor.

Art. 2 De la data aprobării prezentei de hotărâri își încetează aplicabilitatea orice alte prevederi contrare.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Florin Raducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
25 mai 2023

Sari la conținut