HOTĂRÂREA 818/24.11.2020

HOTĂRÂRE | 818 | din data de 24.11.2020

Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mogoșoaia pe principalele domenii de activitate – mandat 2020-2024

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile Ordinului Prefectului Județ Ilfov nr. 605/03.11.2020 înregistrat la Comuna Mogoșoaia sub nr. 29282/10.11.2020;

Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul prevederilor art. 124, art. 125, art. 126, 129 alin. (1), art. 139 alin. (1), art. 141, art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind aprobarea Codului Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Stabilirea și organizarea unui număr de 4 (patru) comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Mogoșoaia și componența numerică a acestora în mandatul 2020-2024, după cum urmează:

I. Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, juridică, activități economico-financiare, protecția mediului, agricultură, fonduri europene, disciplină – formată din 5 (cinci) Consilieri Locali;

II. Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie -formată din 5 (cinci) Consilieri Locali;

III. Comisia pentru muncă, protecție socială și protecția copilului – formată din 5 (cinci) Consilieri Locali;

IV. Comisia pentru turism, tineret și sport – formată din 5 (cinci) Consilieri Locali.

Art. 2 Se stabilește componența nominală a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mogoșoaia pentru mandatul 2020-2024, după cum urmează:

1. Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, juridică, activități economico-financiare, protecția mediului, agricultură, fonduri europene, disciplină, în următoarea componență:

1. Marian Gheorghe

2.Florin Răducu Covaci

3. Nicolae Predeșel

4. Costel Băiaș

5. Gheorghe Dinu

II. Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, în următoarea componență:

1. Mariana Mihalache

2. Roxana Cristina Chihai

3. Victor Diaconescu

4. Aurel Pavel

5. Felicia Ienculescu-Popovici

III. Comisia pentru muncă, protecție socială și protecția copilului, în următoarea componență:

1. Valentin Ene

2. Marian Gheorghe

3. Florin Răducu Covaci

4. Alexandru Dumitru Iacoban

5. Felicia Ienculescu-Popovici

IV. Comisia pentru turism, tineret și sport, în următoarea componență:

1. Constantin Bogdan Stan

2. Valentin Ene

3. Costel Băiaș

4. Iustin Cojocaru

5. Alin Călin Vârtic

Art.3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru, voturi împotrivă 5 ( Dinu Gheorghe, Iacoban Alexandru, Cojocaru Iustin, Ienculescu-Popovici Felicia, Vârtic Alin), abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut