HOTĂRÂREA 819/24.11.2020

HOTĂRÂRE | 819 | din data de 24.11.2020

Privind alegerea Viceprimarului Comunei Mogoșoaia, județ Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Încheierea civilă nr. 14451/11.11.2020 pronunțată de Judecătoria Buftea în dosarul nr. 29903/94/2020 privind validarea mandatului domnului Victor Adrian Diaconescu, membru supleant, în locul vacant de consilier în Consiliul Local al Comunei Mogoșoaia;

Ordinul Prefectului Județului Ilfov nr. 605/03.11.2020 înregistrat la Comuna Mogoșoaia sub nr. 29282/10.11.2020 prin care se constată îndeplinite condițiile legale de constituire și se declară constituit Consiliul Local al Comunei Mogoșoaia începând cu data de 01.11.2020;

Potrivit art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Ținând cont de prevederile art. 129 alin. (3) lit. b), art. 152 alin. (2), art. 139 alin. (1), art. 148 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Alegerea în funcția de Viceprimar al Comunei Mogoșoaia doamna Roxana Cristina Chihai consilier local, din partea Partidului Național Liberal, prin vot secret, cu un număr de 9 voturi pentru.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

 Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot secret.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut