HOTĂRÂREA 817/24.11.2020

HOTĂRÂRE | 817 | din data de 24.11.2020

Privind stabilirea locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri în cadrul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia, cu respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile Ordinului Prefectului Județ Ilfov nr. 605/03.11.2020 înregistrat la Comuna Mogoșoaia sub nr. 29282/10.11.2020;

Potrivit art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Conform art. 124 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Stabilirea locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri în cadrul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia, cu respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale, după cum urmează:

I. Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, juridică, activități economico-financiare, protecția mediului, agricultură, fonduri europene, disciplină, în următoarea componență:

1.  Consilier Local Partidul Național Liberal

2. Consilier Local Partidul Național Liberal

3. Consilier Local Partidul Național Liberal

4.  Consilier Local Partidul Mișcarea Populară

5.  Consilier Local Partidul Mișcarea Populară

II. Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, în următoarea componență:

1.  Consilier Local Partidul Național Liberal

2. Consilier Local Partidul Național Liberal

3. Consilier Local Partidul Național Liberal

4. Consilier Local Partidul Social Democrat

5. Consilier Local Alianța USR-PLUS

III. Comisia pentru muncă, protecție socială și protecția copilului, în următoarea componență:

1.  Consilier Local Partidul Național Liberal

2. Consilier Local Partidul Național Liberal

3. Consilier Local Partidul Național Liberal

4. Consilier Local Alianța USR-PLUS

5. Consilier Local Alianța USR-PLUS

  IV. Comisia pentru turism, tineret și sport, în următoarea componență:

1.  Consilier Local Partidul Național Liberal

2. Consilier Local Partidul Național Liberal

3. Consilier Local Partidul Mișcarea Populară

4. Consilier Local Alianța USR-PLUS

5. Consilier Local Alianța USR-PLUS

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi pentru, voturi împotrivă 6 (Dinu Gheorghe, Pavel Aurel, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru, Ienculescu Popovici Felicia, Vârtic Alin), abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut