HOTĂRÂREA 815/21.09.2020

HOTĂRÂRE | 815| din data de 21.09.2020

Privind modificarea HCL nr. 1030/30.10.2019 pentru modificarea și completarea HCL 236/30.05.2018 privind implementarea Proiectului “Îmbunătățirea calității serviciului de colectare deșeuri din comuna Mogosoaia prin dotarea cu o autospecială pentru containere”.

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Adresa GAL Cociovaliştea Ilfov Nord Vest nr. 1221/18.09.2020 înregistrată la Comuna Mogoşoaia cu nr. 25568/21.09.2020;

Prevederile art. 120 şi art. 121 alin. (I) şi (2) din Constituţia României, republicată;

În temeiul art. 8 şi 9 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale, Adoptate la Strassbourg la 15 octombrie 1985. ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Prevederile art. 7 alin. (2) şi art.1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările

ulterioare;

Prevederile art. 41 ali_n. (5) şi art. 59 din Legea m·. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările i completările ulterioare;

In temeiul art. 129 alin. (I), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. i) şi n), art. 196 alin. (I) lit. a) din

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Modificarea art. 3 din HCL nr. 1030/30.10.2019 cu următorul conţinut:

„Cheltuielile aferente proiectului în  valoare de  482.357.34 lei, valoare care include şi TVA, se prevăd în bugetul local pentm perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală PNDR  potrivit legii. Valoarea eligibilă a proiectului este de 334·.796,00 lei. valoarea neeligibilă este de 70.546,30 lei, iar 77.015,04 lei este valoare TVA care va fi alocata din bugetul local.

Art.2 Celelalte prevederi ale HCLnr.1030/30.10.2019 îşi păstrează aplicabilitatea.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

 Prezenta  hotarare a fost adoptata cu un numar de 14 voturi pentru, 1 (unu) voturi împotrivă (Pavel Aurel), 0 (zero) abţineri , dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Stan Constantin Bogdan
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut