HOTĂRÂREA 814/21.09.2020

HOTĂRÂRE | 814 | din data de 21.09.2020

Privind darea în folosință gratuită a unor bunuri – dispozitive electronice cu conexiune la internet în vederea facilitării activităților didactice la distanță pentru elevii și cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile art. 4 alin. (1), art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) și (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare;

Prevederile art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 4.266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României

În temeiul art. 2146 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Potrivit prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și d), alin. (6) lit. b), alin. (7) lit. b), art. 134 alin. (4), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 362 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 2146 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Darea în folosință gratuită pe o perioadă de 1 an (anul școlar 2020-2021) a dispozitivelor electronice cu conexiune la internet menționate în Anexa nr. 1 în vederea facilitării activităților didactice la distanță, către elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia cu o valoare totală de inventar de 345.528,40 lei (inclusiv TVA) și valori individuale conform Anexa nr. 1.

Art. 2 Darea în folosință gratuită pe o perioadă de 1 an (anul școlar 2020-2021) a dispozitivelor electronice cu conexiune la internet menționate în Anexa nr. 2 în vederea facilitării activităților didactice la distanță, către cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia cu o valoare totală de inventar de 118.233,64 lei (inclusiv TVA) și valori individuale conform Anexa nr. 2.

Art. 2 Predarea-primirea bunurilor menționate la art. 1 și art. 2 se va face pe bază de proces-verbal ce va fi anexă la contractul de comodat încheiat cu fiecare elev și cadru didactic al Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia, în termen de 24 de ore de la aprobarea prezentei hotărâri.

Art. 3 Plata cheltuielilor de întreținere a bunurilor menționate la art. 1 și art. 2 potrivit destinației acestora, a abonamentelor lunare la internet aferente și a abonamentului lunar la aplicația MDM de gestionare a acestora pe parcursul întregii perioade va fi suportată din bugetul local al Comunei Mogoșoaia.

Art. 4 Obligațiile, modalitățile de angajare a răspunderii și sancțiunile sunt prevăzute în contractul de comodat Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentului proiect de hotărâre.

Art. 5  Acordarea mandatului special doamnei directoare a Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia, Găișteanu Anișoara, ca în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia să semneze Contractele de comodat cu părinții/tutorii/reprezentanții legali ai elevilor precum și cu cadrele didactice, împreună cu anexele acestora.

 Prezenta  hotarare a fost adoptata cu un numar de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Stan Constantin Bogdan
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut