HOTĂRÂREA 809/28.08.2020

HOTĂRÂRE | 809 | din data de 28.08.2020

Privind darea în folosință gratuită a unor bunuri imobile către S.C. Colectare Deșeuri Mogoșoaia S.R.L.

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

În baza art. 2146 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a) precum și a art. 297 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Darea în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii la solicitarea societății Colectare Deșeuri Mogoșoaia S.R.L. a următoarelor bunuri imobile în vederea folosirii acestora pentru desfășurarea activității societății ce asigură prestarea de servicii de utilitate publică în Comuna Mogoșoaia: teren în suprafața de 14.822 mp identificat cu număr cadastral 56469 cu o valoare de inventar de 1.836.297,58 și construcția edificată pe acesta având o valoare de inventar de 516.865,42 după cum urmează: construcția C1- Hală metalică (P+1E), cu o suprafață construită la sol de 434 mp și o suprafață desfășurată de 562 mp.

Art. 2 Predarea-primirea bunurilor imobile, teren și construcția C1 edificată pe acesta se vor face pe baza de proces-verbal, ce va fi anexă la contractul de comodat, în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri.

Art. 3 Plata cheltuielilor de întreținere a bunurilor imobile potrivit destinației acestora și a utilităților aferente pe parcursul întregii perioade va fi suportată de societatea Colectare Deșeuri Mogoșoaia S.R.L.

Art. 4 Obligațiile S.C. Colectare Deșeuri Mogoșoaia S.R.L., modalitățile de angajare a răspunderii și sancțiunile sunt prevăzute în contractul de comodat Anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 5 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Marian Gheorghe
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut