HOTĂRÂREA 808/28.08.2020

HOTĂRÂRE | 808 | din data de 28.08.2020

Pentru reînnoirea mandatului administratorului S.C. COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA S.R.L. și împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia în vederea semnării Deciziei Asociatului Unic la S.C. COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA S.R.L.

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa nr. 22249/17.08.2020;

Prevederile art. 28 alin. (7) teza I, art. 60 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Prevederile art. 12-14 din Actul constitutiv al S.C. Colectare Deșeuri Mogoșoaia S.R.L.;

Hotărârea Consiliului Local nr. 139/30.07.2010 privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată;

Hotărârea Consiliului Local nr. 3/23.01.2019 privind modificarea denumirii asociatului unic al S.C. Colectare Deșeuri Mogoșoaia S.R.L.;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Numirea în funcția de administrator al societății COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA S.R.L a domnului Marcel Tudor domiciliat în __________, strada _________ nr. _______, bl. ___, sc. ____, et. ___, ap.____, județ/sector________, pentru o durată de 4 ani începând cu data de 06.10.2020.

Art. 2 Aprobarea modelului de contract de mandat încheiat între Consiliul Local al Comunei Mogoșoaia și persoana prevăzută la art. 1, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3 Împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia, domnul Paul Mihai Nicu Precup, să semneze Decizia Asociatului Unic a S.C. COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA S.R.L. și a contractului de mandat prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Dinu Gheorghe), abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Marian Gheorghe
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut