HOTĂRÂREA 810/28.08.2020

HOTĂRÂRE | 810 | din data de 28.08.2020

Privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov nr. 17626/27.08.2020 înregistrată la Comuna Mogoșoaia cu nr. 23123/27.08.2020;

Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov nr. 27/18.08.2020;

Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov nr. 28/18.08.2020;

Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov nr. 29/18.08.2020;

În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (3) lit. d^2) și art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale;

În aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind aprobarea Codului Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia să aprobe ”Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători, în regiunea București-Ilfov, către operatori regionali”.

Art. 2 Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov ca în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia să aprobe ”Contractele de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători în regiunea București-Ilfov”, împreună cu anexele acestora, potrivit art. 8 alin. (3) lit. i) din Legea nr. 51/2006, ce urmează a se încheia pe o durata de 10 ani cu operatorii de transport: Societatea de Transport București S.T.B. S.A., Serviciul de Transport Voluntari S.A. și Ecotrans STCM S.R.L. cu următoarele amendamente:

1. Costul/km ce se va considera va fi următorul: S.T.B. S. A. – autobuz linii urbane 9,79 lei/km, autobuz linii regionale 8,37 lei/km, tramvaie 15,89 lei/km, troleibuze 13,28 lei/km, ECOTRANS STCM S.R.L. autobuz 6,99 lei/km, S.T.V. S.A autobuz 7,14 lei/km și

2. La contractul cu operatorul S.T.B. S.A. vor fi adăugate următoarele:

– Capitolul 12 , articolul 12.6 va avea următorul conținut – ”Raportul lunar de constatare va fi acceptat în tot sau în parte de către Entitatea Contractantă prin Proces Verbal de Recepție a Raportului lunar de constatare, semnat de către Entitatea Contractantă și transmis către Operator până pe data de 28 a lunii următoare celei pentru care se plătește Compensația. În cazul în care sumele înscrise în Raportul lunar de constatare sunt contestate de Entitatea Contractantă, acest lucru va fi menționat în mod expres și transmis Operatorului, precizându-se: motivele și suma ce va rămâne de regularizat. Drept urmare, operatorul va factura suma acceptata de către Autoritatea Contractantă. În această situație, Entitatea Contractantǎ va efectua plata sumei astfel determinată a  Compensației, în termenul prevǎzut la art. 12.8, urmȃnd ca sumele contestate sǎ fie regularizate, în funcție de soluţionarea contestaţiei, prin solicitarea către operator de emitere a unei noi facturi (de diferența) pentru suma în discuție sau nu, după caz. În situația în care nu se va ajunge la un consens privind suma de natura compensației de solicitat/acceptat, iar operatorul facturează o sumă mai mare, neacceptată de către Autoritatea Contractantă, aceasta din urmă, va înregistra diferența în plus facturată (neacceptată de către Autoritatea Contractantă) emisă de operator, într-un cont anume definit (decontări în curs de clarificare). Până la data emiterii următoarei facturi de regularizare a compensației, (pentru luna următoare) operatorul va emite o factura de stornare a diferenței sau Autoritatea Contractantă va accepta diferența în discuție. În cazul neajungerii la un consens privind situația menționată mai sus, pentru valoarea rămasă nesoluționată părțile  vor proceda conform legii și prevederilor capitolului.”

– Anexa 12, pagina 3, penultimul paragraf va avea următorul conținut:

”a) Pentru menținerea calității serviciului de transport public local la standarde ridicate, resursa umană trebuie să atingă un grad de satisfacție care poate fi realizat prin respectarea clauzelor Contractului Colectiv de Muncă aplicabil și posibilitatea negocierii anuale a salariilor. În acest sens, costul leu/km poate fi ajustat anual, numai cu acordul AGA-TPBI, în funcție de inflație și de rezultatul negocierilor colective convenite prin Contractului Colectiv de Muncă la nivel de Operator.”

Art. 3 Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov ca în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia să semneze, cu amendamentele prevăzute la art. 2 din prezenta hotărâre, ”Contractele de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători în regiunea București-Ilfov”, împreună cu anexele acestora, potrivit art. 8 alin. (3) lit. i) din Legea nr. 51/2006, ce urmează a se încheia pe o durata de 10 ani cu operatorii de transport:  Societatea de Transport București S.T.B. S.A., Serviciul de Transport Voluntari SA și Ecotrans STCM SRL.

Art. 4 Acordarea mandatului special Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov ca în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia să semneze, cu amendamentele prevăzute la art. 2 din prezenta hotărâre, ”Contractele de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători în regiunea București-Ilfov”, împreună cu anexele acestora, potrivit art. 8 alin. (3) lit. i) din Legea nr. 51/2006, ce urmează a se încheia pe o durata de 10 ani cu  operatorii de transport: Societatea de Transport București S.T.B. S.A., Serviciul de Transport Voluntari S.A. și Ecotrans STCM S.R.L.

Art. 5 Acordarea mandatului special domnului Primar, Paul Mihai Nicu Precup, reprezentant al asociatului Consiliul Local al Comunei Mogoșoaia, ca în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia, să semneze, cu amendamentele prevăzute la art. 2 din prezenta hotărâre, alături de Președintele Asociației ”Contractele de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători în regiunea București-Ilfov”, împreună cu anexele acestora, potrivit art. 8 alin. (3) lit. i) din Legea nr. 51/2006, ce urmează a se încheia pe o durata de 10 ani cu operatorii de transport: Societatea de Transport București S.T.B. S.A., Serviciul de Transport Voluntari S.A. și Ecotrans STCM S.R.L.

Art. 6 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7 Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 1 (Grădinaru Constanța), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Marian Gheorghe
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut