HOTĂRÂREA 807/28.08.2020

HOTĂRÂRE | 807 | din data de 28.08.2020

Pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiții “Modernizare str. Fermei în comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov”

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

În temeiul art. 1 alin. (2), art. 5 lit. a), art. 7 și art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

Prevederile art. 129 alin. 4 lit. d), art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiții “Modernizare str. Fermei în comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control și verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Dinu Gheorghe), abţineri 3 (Pavel Aurel, Grădinaru Constanța, Constantin Marian), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Marian Gheorghe
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut