HOTĂRÂREA 806/28.08.2020

HOTĂRÂRE | 806 | din data de 28.08.2020

Pentru aprobarea procedurii de lucru pentru stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa nr. 22054/13.08.2020;

Prevederile art. 2, art. 16 din Ordonanța de Guvern nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității;

Prevederile art. 51, art. 61, art. 104-106 din Legea nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probațiune;

Potrivit art. 51 alin. (9) din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;

Conform art. 93 alin. (3) din Codul penal din 2009;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind aprobarea Codului Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea procedurii de lucru pentru stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Marian Gheorghe
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut