HOTĂRÂREA 803/28.08.2020

HOTĂRÂRE | 803 | din data de 28.08.2020

Privind completarea HCL 767/29.04.2020 pentru modificarea HCL nr. 151/29.04.2010 privind aprobarea modalității de gestiune a serviciului de colectare selectivă a deșeurilor către S.C. Colectare Deșeuri Mogoșoaia S.R.L.

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa nr. 22353/18.09.2020;

Prevederile art. 17 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările și completările ulterioare;

Conform art. 16 din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Conform Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

Potrivit Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;

În baza art. 1 alin. (2) lit. e) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 129 alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind aprobarea Codului Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. I Introducerea unui nou articol 2 ce va avea următorul conținut:

Art. 2 “Aprobarea fișelor de fundamentare, conform anexelor 2 –11, la prezenta hotărâre.”

             Art. II Celelalte prevederi ale HCL 767/29.04.2020 rămân neschimbate, urmând ca renumerotarea articolelor să fie citită corect și corespunzător completării.

               Art. III Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

              Art. IV Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii și o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 2 (Pavel Aurel, Grădinaru Constanța), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Marian Gheorghe
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut