HOTĂRÂREA 802/28.08.2020

HOTĂRÂRE | 802 | din data de 28.08.2020

Privind aprobarea rectificării bugetului general de venituri şi cheltuieli al Comunei Mogoşoaia pe anul 2020

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 – Secţiunea a 2-a, Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2020;

OUG nr. 135/2020 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2020;

Adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov – Structura de Trezorerie Ilfov nr. 19265/21.08.2020, înregistrată sub nr. 22643/21.08.2020;

Adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov – Structura de Trezorerie Ilfov nr. 19727/27.08.2020, înregistrată sub nr. 23124/27.08.2020;

Prevederile art. 3 alin (1), art. 4 alin. (1)-(3), art. 5 alin. (1) și (2), art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogoșoaia pe anul 2020, astfel: bugetul local pe anul 2020, în valoare de 59.746 mii RON, conform Anexei nr. 1.

Art. 2 Actualizarea obiectivelor de investiţii cuprinse în programul de investiţii publice pe anul 2020,  în suma de 19.181,19 mii RON, din care: 17.702,00 mii RON – Bugetul local, cheltuieli de capital (Anexa nr. 2) și 1.479,19  mii RON – Bugetul local – cap. 58, cheltuieli de capital (Anexa nr. 3).

Art. 3 Excedentul bugetului local din anii anteriori în sumă de 3.925.772,88 lei se va utiliza ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, respectiv pentru obiectivele de investiții: Grădiniță cu program prelungit – Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia; Amenajare Centru Multifuncțional Comuna Mogoșoaia, Județ Ilfov.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Marian Gheorghe
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut