HOTĂRÂREA 804/28.08.2020

HOTĂRÂRE | 804 | din data de 28.08.2020

Privind aprobarea contractului-cadru pentru acoperirea costurilor pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare al U.A.T. Mogoșoaia la nivelul U.A.T. Mogoșoaia jud. Ilfov, și a încheierii acestuia cu S.C. Greenpoint Management S.A., în calitate de organizație care implementează răspunderea extinsă a producătorilor

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Conform art. 1 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare

Potrivit Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Conform O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 13, art. 14, art. 17, art. 59 alin. (1A.), lit. d) și e), alin. (3), alin. (4), alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Conform art. 16 alin. (9) lit. g), h), și art. 20 alin. (5) lit. a), b), c), și ale art. 21 din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit art. 17 lit. e), q), (i) și (ii) din Ordinul Ministrului nr. 1362/2018 privind aprobarea procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului;

Conform art. 129 alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. g), alin. (7) lit. i) și n), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea contractului-cadru pentru acoperirea costurilor pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare al U.A.T. Mogoșoaia la nivelul U.A.T. Mogoșoaia jud. Ilfov, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobarea încheierii contractului pentru acoperirea costurilor pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare al U.A.T. Mogoșoaia la nivelul U.A.T. Mogoșoaia jud. Ilfov cu S.C. Greenpoint Management S.A., în calitate de organizație care implementează răspunderea extinsă a producătorilor.

Art. 3 Împuternicirea domnului Paul Mihai Nicu Precup, în calitate de Primar al Comunei Mogoșoaia în vederea semnării Contractului menționat la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 4 Contractul având forma și conținutul conform anexei nr. 1 din prezenta hotărâre va putea fi utilizat în relația cu orice alt OIREP solicitant, în aceleași condiții.

Art. 5 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 2 (Pavel Aurel, Grădinaru Constanța), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Marian Gheorghe
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut