HOTĂRÂREA 801/30.07.2020

HOTĂRÂRE | 801 | din data de 30.07.2020

Privind acceptarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra imobilului în suprafață de 1043 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județul Ilfov având numărul cadastral 58126

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 129 alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind aprobarea Codului Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Acceptarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate nr. 1135/30.07.2020 autentificată de Notar Public Savici Ligia-Maria asupra imobilului în suprafață de 1043 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județul Ilfov având numărul cadastral 58126.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru controlul şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 0, dintr-un număr de 14 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Stan Constantin Bogdan
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut