HOTĂRÂREA 800/30.07.2020

HOTĂRÂRE | 800 | din data de 30.07.2020

Privind darea în folosință gratuită a unor bunuri imobile către S.C. Colectare Deșeuri Mogoșoaia S.R.L.

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

În temeiul art. 2146 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 362 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Darea în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii la solicitarea societății Colectare Deșeuri Mogoșoaia S.R.L. a următoarelor bunuri imobile în vederea folosirii acestora pentru desfășurarea activității societății ce asigură prestarea de servicii de utilitate publică în Comuna Mogoșoaia: teren în suprafață de 1889 mp identificat cu numărul cadastral 58481 având categoria de folosință curți construcții cu o valoare de inventar de 29.260,61 lei și construcțiile edificate pe acesta având o valoare de inventar de 730.733,37 lei după cum urmează: construcția C1 cu o suprafață desfășurată de 45 mp cu destinația birouri și construcția C2 cu o suprafață desfășurată de 314 mp cu destinația stație de sortare.

Art. 2 Predarea-primirea bunurilor imobile, terenul și construcțiile C1 și C2 edificate pe acesta se vor face pe bază de proces-verbal, ce va fi anexă la contractul de comodat, în termen de 30 zile de la aprobarea prezentului proiect de hotărâre.

Art. 3 Plata cheltuielilor de întreținere a bunurilor imobile potrivit destinației acestora și a utilităților aferente pe parcursul întregii perioade vor fi suportate de societatea Colectare Deșeuri Mogoșoaia SRL.

Art. 4 Obligațiile S.C. Colectare Deșeuri Mogoșoaia S.R.L., modalitățile de angajare ale răspunderii și sancțiunile sunt prevăzute în contractul de comodat, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 5 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6  Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 0, dintr-un număr de 14 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Stan Constantin Bogdan
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut