HOTĂRÂREA 7/30.01.2020

HOTĂRÂRE | 7 | din data de 30.01.2020

Privind aprobarea raportului de evaluare al Secretarului General al U.A.T. Mogoșoaia pentru activitatea desfășurată în perioada 11.03.2019 – 31.12.2019

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

HCL nr. 1064/23.12.2019 privind desemnarea Primarului Comunei Mogoșoaia, domnul Paul Mihai Nicu Precup, în vederea întocmirii raportului de evaluare al Secretarului General al U.A.T. Mogoșoaia pentru perioada 11.03.2019 – 31.12.2019;

Dispozițiile Secțiunii a 3-a – evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici  din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici cu modificările și completările ulterioare, raportat la prevederile art. 621 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Prevederile art. 105 ind. 1 din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificărilie și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea raportului de evaluare al Secretarului General al U.A.T. Mogoșoaia pentru activitatea desfășurată în perioada 11.03.2019-31.12.2019.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut