HOTĂRÂREA 790/30.07.2020

HOTĂRÂRE | 790 | din data de 30.07.2020

Privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iulie 2020

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Cererea domnului Gheorghe Marian înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 19795/17.07.2020;

Prevederile art. 123 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 197 alin. (2), art. 198 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Alegerea domnului Stan Constantin Bogdan ca președinte de ședință pentru luna iulie 2020.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Dinu Gheorghe), abţineri 0, dintr-un număr de 14 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Stan Constantin Bogdan
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut