HOTĂRÂREA 791/30.07.2020

HOTĂRÂRE |791 | din data de 30.07.2020

Privind împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia, domnul Paul Mihai Nicu Precup, să semneze Hotărârile Adunării Generale ale Asociațiilor a S.C. COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA S.R.L. referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale/semestriale

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Adresa nr. 19617/16.07.2020;

Prevederile art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind Societățile comerciale;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (3) lit. c), art. 139. alin. (1), art. 196. alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1), art. 200 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia, domnul Paul Mihai Nicu Precup, să semneze Hotărârile Adunării Generale ale Asociațiilor a S.C COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA S.R.L. referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale/semestriale.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 14 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Stan Constantin Bogdan
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut