HOTĂRÂREA 789/29.06.2020

HOTĂRÂRE | 789 | din data de 29.06.2020

Privind modificarea HCL nr. 722/2020 de aprobare a indicatorilor tehnico–economici pentru realizarea obiectivului de investiții “Amenajare parcare strada Constantin Brâncoveanu, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov”

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

În temeiul H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

Prevederile art. 129 alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind aprobarea Codului Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea modificării HCL nr. 722/2020 de aprobare a indicatorilor tehnico–economici pentru realizarea obiectivului de investiții “Amenajare parcare strada Constantin Brâncoveanu, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov” conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi pentru, voturi împotrivă 2 (Pavel Aurel, Grădinaru Constanța), abţineri 1 (Diaconescu Victor), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Gheorghe Marian
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut