HOTĂRÂREA 788/29.06.2020

HOTĂRÂRE | 788 | din data de 29.06.2020

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a Studiului de fezabilitate cuprinzând construcțiile necesare unui sistem de colectare a apelor pluviale în zona Livadă, în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

În temeiul H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

Prevederile art. 129 alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind aprobarea Codului Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici a Studiului de fezabilitate cuprinzând construcțiile necesare unui sistem de colectare a apelor pluviale în zona Livadă, în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 La data aprobării prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 900/ 29.03.2019 își încetează aplicabilitatea.

             Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

              Art. 4 Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Gheorghe Marian
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut