HOTĂRÂREA 780/29.05.2020

HOTĂRÂRE | 780 | din data de 29.05.2020

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 7/29.01.2016 privind consumul lunar de carburant pentru mijloacele de transport din dotarea Comunei Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile art. 5 alin. (1) și (31) din Ordonanta nr. 8/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 7/29.01.2016, ce va avea următorul conținut:

”Se aprobă stabilirea consumului lunar de combustibil pentru mijloacele de transport din dotarea Comunei Mogoșoaia , după cum urmează: autoturism din parc auto propriu al Comunei Mogoșoaia – 400 litri/auto/lună, autoturism deținut de Poliția Locală Mogoșoaia – 300 litri/auto/lună, autoturism aflat în dotarea S.V.S.U. Mogoșoaia – 200 litri/auto/lună.”

Art. II Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 1 (Grădinaru Constanța), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Nicolae Predeșel
Contrasemnează
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut