HOTĂRÂREA 779/29.05.2020

HOTĂRÂRE | 779 | din data de 29.05.2020

Privind organizarea evenimentului “KULTURESTOCK” în cadrul Parcului Mogoșoaia, organizat de Comuna Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de Hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (7), lit. d), art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind aprobarea Codului Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea organizării evenimentului “KULTURESTOCK” în cadrul Parcului Mogoșoaia, organizat de Comuna Mogoșoaia, în perioada mai – noiembrie 2020.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Nicolae Predeșel
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut