HOTĂRÂREA 781/29.05.2020

HOTĂRÂRE | 781 | din data de 29.05.2020

Privind aprobarea de burse pentru elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate al Consiliului Local;

Prevederile art. 9 alin. (7), art. 12 alin. (2), (3) și art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale;

Prevederile art. 8 din Ordinul nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea de burse pentru elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia, conform anexei.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Nicolae Predeșel
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut