HOTĂRÂREA 778/29.04.2020

HOTĂRÂRE | 778 | din data de 29.04.2020

Pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 27/2017 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile art. 25 și art. 27, art. 27 ind. 1 din Legea nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului;

Prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în Administrația Publică;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local nr. 27/2017 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Mogoșoaia, conform anexei.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 2 (Grădinaru Constanța și Diaconescu Victor Adrian), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Nicolae Predeșel
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut