HOTĂRÂREA 777/29.04.2020

HOTĂRÂRE | 777 | din data de 29.04.2020

Pentru acordarea unor pachete cu alimente, persoanelor afectate prin intrarea în vigoare a Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile art. 47, art. 49, art. 50 din Constituția României;

Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României;

Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Prevederile art. 4 alin. (3), art. 5 lit. b), r), t), art. 6 lit. c), w), hh), art. 9 alin. (9), art. 15 alin. (1) și alin. (3), art. 16, art. 26, art. 129, art. 130 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 3, art. 5, art. 21, art. 27 din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. b), lit. h), art. 139 alin 1, art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind aprobarea Codului Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea acordării unor pachete cu alimente persoanelor, cu domiciliul sau reședința pe raza comunei Mogoșoaia, afectate prin intrarea în vigoare a Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, alocând în acest sens suma de 50.000 lei din fondurile bugetului local de la cap. 51.02.

Art. 2 Aprobarea procedurii de acordare a ajutoarelor alimentare conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Pentru achiziționarea pachetelor alimentare se aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Nicolae Predeșel
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut