HOTĂRÂREA 776/29.04.2020

HOTĂRÂRE | 776 | din data de 29.04.2020

Pentru dezmembrarea în vederea transmiterii în administrarea Consiliului Județean Ilfov pentru Proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Ilfov a unei suprafețe de 2000 mp din imobilul teren în suprafață totală de 190.194 mp aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia conform Hotărârii Consiliului Local nr. 116 din 2017, înscris în Cartea Funciară nr. 161 Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile art. 132 din ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție si înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a), precum și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea dezmembrării unei suprafețe de 2000 mp din imobilul teren în suprafață totală de 190.194 mp, aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia conform Hotărârii Consiliului Local nr. 116 din 2017, înscris în Cartea Funciară nr. 161 Mogoșoaia și identificat cu numărul cadastral 161 în vederea constituirii dreptului de administrare al Consiliului Județean Ilfov pentru Proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Ilfov.

Art. 2 Împuternicirea domnului Paul Mihai Nicu Precup, în calitate de Primar al Comunei Mogoșoaia, în vederea semnării tuturor documentelor necesare dezmembrării terenului.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 1 (Grădinaru Constanța), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Nicolae Predeșel
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut