HOTĂRÂREA 775/29.04.2020

HOTĂRÂRE | 775 | din data de 29.04.2020

Pentru anulare HCL nr. 145/30.01.2020 privind supraimpozitarea terenului cu număr cadastral 55124.

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din Cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 129, alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Anularea Hotărârii Consiliului Local nr. 145 din data de 30.01.2020 privind supraimpozitarea terenului cu numărul cadastral 55124

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 (voturi pentru), voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Nicolae Predeșel
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut