HOTĂRÂREA 77/10.08.2022

HOTĂRÂRE |77| din data de 10.08.2022

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia pe anul 2022

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia nr. 18120/02.08.2022;

Hotărârea Consiliului Local Mogoșoaia nr. 39/31.03.2022 privind înființarea clubului sportiv de drept public Club Sportiv Progresul Mogoșoaia, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 57/2022;

În temeiul art. 4 alin. (1)-(3), art. 5 alin. (1), (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Conform art. 67 alin. (1), alin. (4) lit. b) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. f), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. . 1 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia pe anul 2022, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 1 (Dinu Gheorghe), dintr-un număr de 14 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
12 august 2022

Sari la conținut