HOTĂRÂREA 765/29.04.2020

HOTĂRÂRE | 765 | din data de 29.04.2020

Privind contractarea de servicii de auditare de către S.C. COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA S.R.L., Comuna Mogoșoaia fiind asociat unic al acesteia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Prevederile art. 62 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative;

Conform prevederilor art. 160 alin. (3), art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 47 și art. 51 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Adresa nr. 10659/14.04.2020;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea contractării de servicii de auditare de către S.C. COLECTARE DEȘEURI MGOȘOAIA S.R.L., Comuna Mogoșoaia fiind asociat unic al acesteia, de către Roșca Gina Mihaela – auditor financiar, certificat nr. 4793 cu sediul în Orașul Otopeni, strada Traian nr. 6, bloc P16, sc. 1, et. 1, ap. 4, județ Ilfov.

Art. 2 Împuternicirea domnului Paul Mihai Nicu Precup, în calitate de Primar al Comunei Mogoșoaia, în vederea semnării deciziei asociatului unic de contractare servicii de auditare de către S.C. COLECTARE DEȘEURI MGOȘOAIA S.R.L.

Art. 3 De la data aprobării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea prevederile HCL nr. 935/23.04.2019.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Nicolae Predeșel
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut