HOTĂRÂREA 764/29.04.2020

HOTĂRÂRE | 764 | din data de 29.04.2020

Privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Conform prevederilor art. 8 alin. (3) lit. (2), art.10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;

În aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov, ca în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia să delege gestiunea serviciului de transport public local de călători. 

Art. 2 Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov, ca în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia să aprobe proiectul de „Studiu de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători, în regiunea București-Ilfov, către operatori regionali” sub condiția reanalizării și stabilirii definitive a costului unitar (compensației) propus pe kilometru, ca urmare a finalizării auditului tehnico-economic, aflat în curs de elaborare la cei trei operatori, potrivit art. 8 alin. (3), lit. d1) din Legea nr. 51/2006.

Art. 3 Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov, ca în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia să aprobe, de principiu, proiectele de “Contracte de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători în regiunea București-llfov”, împreună cu anexele acestora, ce urmează a se încheia cu Societatea de Transport București STB S.A., Serviciul de Transport Voluntari S.A. și Ecotrans STCM S.R.L., sub condiția reanalizării și stabilirii definitive a costului unitar (compensației) propus pe kilometru, ca urmare a finalizării auditului tehnico-economic, aflat în curs de elaborare la cei trei operatori, potrivit art. 8 alin. (3), lit. d1) din Legea nr. 51/2006

              Art. 4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

               Art. 5 Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 1 (Grădinaru Constanța), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Nicolae Predeșel
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut