HOTĂRÂREA 766/29.04.2020

HOTĂRÂRE | 766 | din data de 29.04.2020

Pentru modificarea HCL nr. 152/24.08.2010 privind aprobarea caietului de sarcini, regulamentului și situației bunurilor mobile și imobile date în administrarea serviciului de colectare selectivă a deșeurilor Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Reținând prevederile Legii nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

Anexa privind Caietul de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare din 09.07.2007 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006;

Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006;

Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Modificarea art. 1 al HCL nr. 152/24.08.2010, iar acesta se va citi astfel:

“Se aprobă caietul de sarcini actualizat privind furnizarea/prestarea serviciului, regulamentul actualizat al serviciului, situația bunurilor mobile și imobile date în administrarea serviciului.”

Art. 2 Prevederile HCL nr. 735/20.02.2020 își încetează aplicabilitatea de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Nicolae Predeșel
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut